top of page

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Emkan Health Group olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu doğrultuda; hastalarımız, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kliniğe iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarına ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanmasına önem veriyoruz.

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, toplanma yöntemleri, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında işbu Aydınlatma Metni ile sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1-) Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak “Emkan Health Group” tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

2-) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında sağlık hizmetinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi; insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, iş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile KVKK madde 5 ve 6’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.    

3-) Kişisel Verileriniz ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  , Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Üroloji bölümü Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümler çerçevesinde, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır;

– Kimlik Bilgileri (Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz);

 

· İletişim Bilgileri (Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz);

 

· Finansal Veriler (Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz ve sair finansal verileriniz);

 

· Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz;

· Fiziksel mekan güvenliği amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz;

 

· Sağlık Verileri (Sağlık raporu, radyografi, tıbbi işlem fotoğraf ve video kayıtlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık kişisel verileriniz);

 

· Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız;

 

· EMKAN HEALTH GROUP ’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dahil sair kişisel verileriniz;

 

· EMKAN HEALTH GROUP çalışanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve iş ile ilgili her türlü kişisel verileriniz;

 

· EMKAN HEALTH GROUP’un tedarikçisi olmanız halinde iş ile ilgili her türlü kişisel verileriniz, EMKAN HEALTH GROUP tarafından elde edilen her türlü kişisel verileriniz sayılan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

 · Üroloji sağlığı alanında sağlık hizmeti sunulması;

 

 · Kimliğinizi teyit etme;

 

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi;

 

 · Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi;

 

· Polikliniğimizin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, günlük operasyonların planlanması, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi,

 

· Tedarik süreçlerinin yürütülmesi;

 

· Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi;

 

· İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması;

 

· Çalışanların sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, SGK kaydının yapılabilmesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulabilmesi;

 

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi;

 

· Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması;

 

· Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve benzeri amaçlar.

Aldığımız bilgi işlem destek hizmetleri gereği ve veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla teknik bilişim hizmeti aldığımız şirkete KVKK madde 8 ve 9’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.  

4-) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 1219 Sayılı Kanun, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Üroloji Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Türk Diş Hekimleri Birliği Meslek Etiği Kuralları, Hasta Hakları Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat ile öngörülen yükümlülükler doğrultusunda sizlerle gerçekleştirilen toplantı ve görüşmeler sırasında fiziki olarak veya telefon aracılığıyla, tarafımıza fiziki olarak sunacağınız ya da elektronik ortamda e-posta veya faks ile aktaracağınız bilgi ve belgeler aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu doğrultuda; kişisel verileriniz sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için ilgili kanun, yönetmelik ve tüzük maddelerinden yükümlülüklerin yerine getirilmesi, KVKK madde 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve aynı kanunun madde 5/2 (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan sebeplerle bilgi verilmesi için işlenen kişisel verileriniz, bilgi verilmesi yükümlülüğünü düzenleyen ilgili kanun ve KVKK madde 5/2(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve aynı kanunun madde 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebi kapsamında işlenmektedir.

İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedekleme yapılması ile sistemsel ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi için işlenen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

İş sözleşmesinden doğan yükümlülükler ile iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için işlenen kişisel verileriniz İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve ilgili mevzuat ile KVKK madde 5/2(a) bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2(ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve aynı kanunun madde 5/2 (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

5-) ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;


İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız.

6-) KVKK Madde 11’de Sayılan Haklarınız

KVKK kapsamında ilgili kişi olarak;

-Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

-Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

-Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

-Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

7-)Başvuru Hakkınızı Kullanma Yöntemi

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya Emkan Health Group internet sitesinde ki daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Emkan Health Group‘un cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişiden kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ek belge talep etme hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

  • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

  • Talep konunuzun bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  • Yazılı olarak yapacağınız başvurularınızı gerekli belgeleri ekleyerek “Bahçelievler Merkez, Bahçelievler mh. Talatpaşa bulv, Begonyalı sokağı No:7 Daire:9 3480 İstanbul.” adresine elden teslim etmeniz gerekmektedir. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@emkanhealthgroup e-posta adresine yapabilirsiniz.

Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacak olup; yanıtlarımız KVKK’nun 13’üncü maddesinin ilgili hükmü uyarınca yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

bottom of page